home
po polsku
in english
en français
auf Deutsch

love Eckhart Tolle - Miłość

Miłość nie działa wybiórczo, tak jak i blask słońca pada na wszystko bez wyboru. Nie wyróżnia jednej osoby spośród innych. Nie wie, co to wyłączność. Kiedy opiera się na wyłączności, nie jest miłością Boga, lecz „miłością” ego. Ale siła, z jaką odczuwa się prawdziwą miłość, bywa rozmaita. Zdarza się, że ktoś odbija ku tobie twoje uczucie z większą niż inni wyrazistością i mocą, a jeśli osoba ta czuje do ciebie to samo, co ty do niej, można powiedzieć, że łączy was związek miłosny. Ma on dokładnie taki sam charakter jak więź między tobą a sąsiadem z autobusu, pierwszym lepszym ptakiem, drzewem lub kwiatem. Jedyną różnicę stanowi intensywność odczuwania tej więzi.

love Eckhart Tolle - Love

Love is not selective, just as the light of the sun is not selective. It does not make one person special. It is not exclusive. Exclusivity is not the love of God but the "love" of ego. However, the intensity with which true love is felt can vary. There may be one person who reflects your love back to you more clearly and more intensely than others, and if that person feels the same toward you, it can be said that you are in a love relationship with him or her. The bond that connects you with that person is the same bond that connects you with the person sitting next to you on a bus, or with a bird, a tree, a flower. Only the degree of intensity with which it is felt differs.

love Eckhart Tolle - L'amour

L'amour n'est pas sélectif, tout comme la lumière du soleil. Il ne fait pas en sorte qu'une personne soit spéciale. L'amour n'est pas exclusif. L'exclusivité n'est pas le propre de l'amour divin, mais celui de l'ego. Par contre, l'intensité selon laquelle le véritable amour est ressenti peut varier. Il se peut qu'une personne vous reflète l'amour qui est en vous plus nettement et plus intensément que les autres. Et si cette personne ressent la même chose face à vous, on peut dire que vous êtes en relation d'amour avec elle. Le lien entre vous et cette personne est le même que celui qui existe entre vous et la personne assise à côté de vous dans l'autobus, ou que celui qui existe entre vous et un oiseau, un arbre ou une fleur. Seul diffère le degré d'intensité avec lequel vous sentez ce lien.

love Eckhart Tolle - Liebe

Liebe ist nicht wählerisch, genau wie das Sonnenlicht nicht wählerisch ist. Sie bevorzugt niemanden. Sie ist nicht ausschließlich. Ausschließlichkeit gehört nicht zur Liebe Gottes, sondern zur Liebe des Ego. Allerdings fühlen wir wahre Liebe mit unterschiedlicher Intensität. Es kann einen Menschen geben, der dir deine Liebe klarer und intensiver zurückspiegelt, und wenn derjenige für dich genauso fühlt, dann kann man sagen, dass ihr miteinander in einer Liebesbeziehung seid. Was dich mit diesem Menschen verbindet, verbindet dich auch mit jemandem, der neben dir im Bus sitzt, oder mit einem Vogel, einem Baum, einer Blume. Nur die Intensität, mit der du es wahrnimmst, ist anders.


love Eckhart Tolle - Brama

Miłość też chyba musi być bramą?

Nie. Gdy tylko otwiera się któraś brama, miłość budzi się w tobie jako świadomie odczuwana, urzeczywistniona jednia. Miłość nie jest bramą, lecz tym, co przez bramę wnika w tutejszy świat. Dopóki tkwisz w swojej upostaciowionej tożsamości, bez reszty w niej uwięziony, miłość zdarzyć się nie może. Twoim zadaniem nie jest poszukiwanie miłości, ale odnalezienie bramy, przez którą miłość zdoła wkroczyć.

love Eckhart Tolle - the Gate

Surely love must also be one of those portals?

No, it isn't. As soon as one of the portals is open, love is present in you as the "feeling-realization" of oneness. Love isn't a portal; ifs what comes through the portal into this world. As long as you are completely trapped in your form identity, there can be no love. Your task is not to search for love but to find a portal through which love can enter.

love Eckhart Tolle - porte d'accès

L'amour doit certainement être une de ces portes d'accès n'est-ce pas ?

Non. Dès qu'une de ces portes s'ouvre, l'amour est présent en vous sous la forme de la sensation de réalisation de l'Un. L'amour n'est pas une porte d'accès ; c'est plutôt ce qui se retrouve dans le monde grâce à cette ouverture. Aussi longtemps que vous êtes pris au piège de l'identité par la forme, il ne peut y avoir d'amour. Il ne s'agit pas de chercher l'amour, mais de trouver une porte d'accès par laquelle l'amour puisse passer.

love Eckhart Tolle - Das Portal

Sicher muss auch Liebe zu diesen Zugängen zählen.

Nein, sie gehört nicht dazu. Sobald eins der Portale sich öffnet, ist Liebe in dir als "fühlende Einsicht" des Einsseins anwesend. Liebe ist kein Portal; sie ist das, was durch das Portal hindurch in die Welt kommt. Solange du völlig in deiner Form- Identität gefangen bist, kann es keine Liebe geben. Deine Aufgabe ist es nicht, nach der Liebe zu suchen, sondern ein Portal zu finden, einen Zugang, durch den die Liebe eintreten kann.


love Eckhart Tolle – o „emocjach”

Miałem zamiar spytać o emocje pozytywne, takie jak miłość czy radość.

Są one nierozerwalnie związane z twoim naturalnym stanem wewnętrznej jedni z Istnieniem. Przebłyski miłości czy radości lub krótkie chwile głębokiego spokoju mogą się zdarzać, ilekroć w strumieniu myśli następuje pauza. Większości ludzi pauzy takie przytrafiają się rzadko i tylko przypadkiem, kiedy umysłowi „odbiera mowę” -już to w obliczu wyjątkowego piękna, już to pod wpływem wysiłku fizycznego albo oko w oko z wielkim niebezpieczeństwem. W ludzkim wnętrzu zapada nagle nieruchoma cisza, w niej zaś pojawia się subtelna, lecz potężna radość, miłość, spokój.

love Eckhart Tolle - on ”emotions”

I was going to ask: What about positive emotions such as love and joy?

They are inseparable from your natural state of inner connectedness with Being. Glimpses of love and joy or brief moments of deep peace are possible whenever a gap occurs in the stream of thought. For most people, such gaps happen rarely and only accidentally, in moments when the mind is rendered "speechless," sometimes triggered by great beauty, extreme physical exertion, or even great danger. Suddenly, there is inner stillness. And within that stillness there is a subtle but intense joy, there is love, there is peace.

love Eckhart Tolle - les émotions

J'allais demander ce qu'il en est des émotions positives comme l'amour et la joie.

Elles sont inséparables de votre état naturel à être en rapport intime avec l'Être. Des aperçus fugitifs d'amour et de joie ou de brefs moments de profonde paix ne peuvent arriver que lorsqu'une interruption survient dans le flot des pensées. Chez la plupart des gens, de telles parenthèses se produisent rarement et seulement accidentellement, à des moments où le mental réagit par le mutisme. Celui-ci peut être parfois déclenché par une vision d'une grande beauté, un épuisement physique extrême ou même un grand danger. Soudain, une immobilité intérieure s'installe. Et au cœur de cette immobilité, il y a une joie subtile mais intense, il y a l'amour, il y a la paix. Habituellement, ces moments ne durent pas, car le mental reprend l'activité bruyante que nous nommons la pensée. L'amour, la joie et la paix ne peuvent fleurir à moins que vous ne vous soyez débarrassé de la prédominance du mental. Mais ce ne sont pas ce que j'appellerais des émotions. L'amour, la joie et la paix se situent au-delà des émotions, à un niveau beaucoup plus profond. Vous devez donc prendre pleinement conscience de vos émotions et les ressentir avant de pouvoir sentir ce qui se situe au delà de celles-ci. Étymologiquement, « émotion » veut dire « dérangement ». Le terme vient du verbe latin emovere, qui signifie « déranger ».

love Eckhart Tolle - Emotionen

Ich wollte fragen: Was ist mit positiven Emotionen wie Liebe und Freude?

Sie sind von deinem natürlichen Zustand innerer Verbundenheit mit dem Sein untrennbar. Ein flüchtiges Gefühl von Liebe und Freude oder kurze Momente tiefen Friedens sind möglich, wann immer eine Unterbrechung im Gedankenstrom entsteht. Für die meisten Menschen geschehen diese Unterbrechungen selten und nur zufällig in Momenten, wo der Verstand "sprachlos" ist, manchmal hervorgerufen durch immense Schönheit, außerordentliche körperliche Anstrengung oder sogar durch große Gefahr. Plötzlich ist innere Stille da. Und inmitten dieser Stille ist eine subtile, doch intensive Freude, ist Liebe, ist Frieden. Normalerweise sind solche Momente kurzlebig, da der Verstand schnell seine lärmende Aktivität, die wir Denken nennen, wieder aufnimmt. Liebe, Freude und Frieden können nicht gedeihen, solange du dich nicht von der


love Jiddu Krishnamurti – miłość w stosunkach wzajemnych

Droga biegła niedaleko osiedla, wznosiła się na wzgórze skąd widziało się różne zabudowania, krowy z cielętami, kury, kurczęta, konie i wszelki rolny sprzęt. Droga to była przemiła; wiodła przez gęsty las, nieraz przebiegały nią sarny i inne leśne zwierzęta, zostawiając w miękkiej glinie ślady swych kroków. Gdy było cicho dobiegały tu śmiechy i głosy z osiedla, dźwięki muzyki radiowej niosły się z wiatrem daleko. Ferma była zasobna i dobrze utrzymana. Nieraz słyszało się gniewne, podniesione głosy, po czym gwar dziecinny przycichał. Z poza gąszczu drzew dolatywała pieśń, ale podniesione głosy przygłuszały je. Z domu wyszła kobieta; trzasnąwszy drzwiami skierowała się do opłotków obórki, gdzie poczęła nagle okładać krowę kijem. Głuchy, a przecie donośny odgłos uderzeń dobiegał aż do nas, na wzgórze.

love Jiddu Krishnamurti – Love in Relationship

The path went by a farm and climbed a hill overlooking the various buildings, the cows with their calves, the chickens, the horses, and many farm machines. It was a pleasant path, wandering through the woods, and it was often used by deer and other wild animals who left their footprints here and there in the soft earth. When it was very still, the voices from the farm, the laughter and the sound of the radio, would be carried to quite a distance. It was a well-kept farm and there was an air of tidiness about it. Often the voices were raised in anger, followed by the silence of children. There was a song among the trees and the angry voices even broke through this song. Suddenly, a woman came out of the house, banging the door; she went over to the cow-shed and began beating a cow with a stick. The sharp noise of this beating came up the hill.

love Jiddu Krishnamurti - L'amour dans les relations humaines

Le sentier passait devant une ferme et gravissait la colline, du haut de laquelle le regard embrassait plusieurs bâtiments et d'où l'on voyait les vaches avec leur veau, les poules, les chevaux et diverses machines agricoles. Puis le sentier s'enfonçait doucement dans les bois, et l'on voyait aux empreintes laissées dans le sol que les biches et d'autres bêtes sauvages l'empruntaient souvent. Lorsqu'il faisait très beau, les bruits de la ferme, les voix et la musique de la radio portaient très loin. C'était une ferme bien tenue et elle respirait l'ordre, la santé et la propreté. On entendait souvent des éclats de voix, suivis par le silence des enfants. Un oiseau chantait dans un arbre, et les éclats de voix arrivaient à couvrir ce chant. Soudain, une femme sortit de la maison en faisant claquer la porte. Elle entra dans l'étable et se mit à frapper une vache avec un bâton. Le bruit des coups résonnait jusque sur la colline.

love Jiddu Krishnamurti - Verstand und Liebe

Der Weg führte an einem Bauernhof vorüber und kletterte bergan. Der Blick fiel von oben auf die verschiedenen Gebäude, die Kühe mit ihren Kälbern, die Pferde, die vielen landwirtschaftlichen Maschinen. Der Pfad war hübsch, er führte uns durch Feld und Wald und wurde augenscheinlich auch gern vom Wild benutzt, das hier und dort seine Spuren in der feuchten Erde hinterlassen hatte. Wenn es sehr still um uns war, vernahmen wir noch in weiter Entfernung die Stimmen vom Hof, Gelächter und Radiomusik. Der Hof war offenbar in guten, tüchtigen Händen, er strahlte förmlich von Ordnung und Sauberkeit. Zuweilen hatten die Stimmen einen zornigen Klang, dann übertönten sie sogar den Gesang der Vögel in den Bäumen, und dann verstummte jedes Mal das fröhliche Lachen der Kinder. Plötzlich kam eine Frau aus dem Haus gestürzt und warf die Tür gewaltsam hinter sich zu. Sie eilte zum Viehgehege und drosch mit einem Stock so heftig auf eine Kuh ein, dass man das Prasseln der Schläge bis zu uns herauf hören konnte.


love Jiddu Krishnamurti – prostota serca

Niebo było jasne i czyste. Nawet dużych krążących ptaków o szeroko rozpostartych skrzydłach, co to płyną tak lekko w przestworach, nie było dziś widać, ani najmniejszej przelotnej chmurki. Drzewa stały w ciszy, a wygięte stoki wzgórz tonęły w głębokim cieniu. Góry rysowały się ostro na tle zachodzącego słońca. Jeleń stał czujnie sprężony wpatrując się w coś ciekawie, i nagle rzucił się w skok do ucieczki za naszym zbliżeniem. Pod krzakiem siedziała nieruchoma – tej samej co ziemia barwy – ogromna jasnooka ropucha. Daleko w dole stał duży dom, otoczony wspaniałym ogrodem; w przylegającym doń stawie można było dostrzec kąpiących się ludzi. Całe obejście zdawało się ustronne i dostatnie, tchnące atmosferą wygody i bogactwa. A nieco dalej, przy zakurzonej drodze, stała na wyschłym ugorze chata, jej ubóstwo i zaniedbanie można było dostrzec nawet z oddali; atmosferą jej był ciężki trud i nędza.

love Jiddu Krishnamurti - Simplicity of the Heart

The skies were open and full. There were not the big, wide-winged birds that float so easily from valley to valley, nor even a passing cloud. The trees were still and the curving folds of the hills were rich in shadow. The eager deer, consumed with curiosity, was watching, and suddenly darted away at our approach. Under a bush, of the same colour as the earth, was a flat horned toad, bright- eyed and motionless. To the west the mountains were sharp and clear against the setting sun. Far below was a big house; it had a swimming pool, and some people were in it. There was a lovely garden surrounding the house; the place looked prosperous and secluded, and had that peculiar atmosphere of the rich. Farther down a dusty road was a small shack in a dry field. Poverty, squalor and toil, even at that distance, were visible. Seen from that height the two houses were not far apart; ugliness and beauty were touching each other.

love Jiddu Krishnamurti - La simplicité du cœur

Le ciel était parfaitement pur. On ne voyait pas un seul de ces oiseaux aux grandes ailes qui se laissent porter sur l'air d'une vallée à l'autre, ni même un petit nuage errant. Les arbres étaient immobiles et les ombres profondes dans les creux des collines. Une biche, dévorée de curiosité, nous regardait venir, puis, brusquement, s'enfuit à notre approche. Sous un buisson, un crapaud de même couleur que la terre était tapi, immobile, l'œil brillant. A l'ouest, la crête des montagnes se découpait à contrejour. Beaucoup plus bas il y avait une grande maison ; elle possédait une piscine, et il y avait quelques personnes qui se baignaient. Il y avait un magnifique jardin tout autour de la maison. L'endroit semblait prospère et retiré, avec cette atmosphère particulière aux riches. Un peu plus loin, au bord d'un mauvais chemin, il y avait une petite cabane. Même de loin, la pauvreté, la crasse et la souffrance étaient visibles. De l'endroit où nous étions, les deux maisons semblaient voisines. La laideur et la beauté se touchaient.

love Jiddu Krishnamurti - Einfachheit des Herzens

Der Himmel war ein blauer Abgrund. Kein Wölkchen zog darüber hin, verschwunden waren die mächtigen, breitbeschwingten Vögel, die so mühelos über Täler und Berge gleiten. Die Bäume standen schweigend, und in den geschwungenen Falten der Hügel nisteten die Schatten. Verzehrt von Neugier folgte uns eine Hirschkuh von weitem mit dem Blick und schoss bei unserem Näherkommen plötzlich mit einem erschrockenen Satz davon. Unter einem Busch saß regungslos und von der braunen Erde kaum zu unterscheiden eine flache, gehörnte Kröte mit glitzernden schwarzen Augen. Im Westen standen die Berge zackig und klar vor der Abendsonne. Weit unter uns lag ein größeres Gebäude mit einem Schwimmbecken davor, in dem sich einige Leute tummelten. Etwas weiter bergab führte die staubige Straße an einer kleinen Hütte vorüber, die auf dürrem, unfruchtbarem Gelände stand. Man ahnte bis zu uns herauf die Armut, den Schmutz und die Plackerei, die dort herrschen mussten. Von oben gesehen lagen die beiden Häuser ganz dicht beisammen, Hässlichkeit und Schönheit berührten einander.


love Jiddu Krishnamurti – miłość a myśl

Myśl, z całą swą emocjonalną zawartością, to nie miłość. Myśl nieodmiennie miłości zaprzecza, gdyż podstawą jej jest pamięć, a miłość nie ma nic z pamięcią wspólnego. Gdy myślimy o kimś kochanym, owa myśl nie jest miłością. Możemy sobie przypominać przyzwyczajenia, ruchy, sposób bycia, upodobania czy antypatie przyjaciela, i myśleć o miłych lub smutnych chwilach czy zdarzeniach w naszym wzajemnym stosunku, ale obrazy, które nam pamięć podsuwa, to nie miłość. Myśl z samej swej natury zawsze dzieli i wyodrębnia. Poczucie czasu i przestrzeni, rozłąki i bólu rodzą się wszystkie z myślowego procesu, a miłość może istnieć tylko tam, gdzie ten proces ustaje.

love Jiddu Krishnamurti - Thought and Love

Thought with its emotional and sensational content, is not love. Thought invariably denies love. Thought is founded on memory, and love is not memory. When you think about someone you love, that thought is not love. You may recall a friend’s habits, manners idiosyncrasies, and think of pleasant or unpleasant incidents in your relationship with that person, but the pictures which thought evokes are not love. By its very nature, thought is separative. The sense of time and space, of separation and sorrow, is born of the process of thought, and it is only when the thought process ceases that there can be love.

love Jiddu Krishnamurti - Pensée et amour

La pensée, avec tout ce qu'elle contient d'émotion et de sensation, n'est pas l'amour. La pensée est invariablement la négation de l'amour. La pensée se fonde sur la mémoire, et l'amour n'est pas la mémoire. Lorsque vous pensez à une personne aimée, cette pensée n'est pas l'amour. Vous pouvez vous rappeler les habitudes d'un ami, ses gestes, ses particularités et penser aux incidents agréables ou déplaisants de vos relations avec cette personne, mais les tableaux évoqués par la pensée ne sont pas l'amour. De par sa nature même, la pensée isole. La notion de temps et d'espace, de séparation et de chagrin, découle de la pensée, et ce n'est que lorsque le cours de la pensée s'arrête que l'amour peut exister.

love Jiddu Krishnamurti - Denken und Lieben

Gedanken samt allem, was sie an Gefühl und Leidenschaft umfassen mögen, können niemals Liebe sein. Wo das Denken beginnt, hört die Liebe auf. Alles Denken beruht auf dem Gedächtnis, der Erinnerung; Liebe aber hat mit Erinnerung nichts gemein. Denkst du an jemand, den du liebst, so ist dieser Gedanke nicht Liebe. Du magst dich der Gewohnheiten, des Benehmens, der Neigungen und Vorurteile eines geliebten Menschen entsinnen, magst dir gemeinsame Erlebnisse, schöne oder schlimme, ins Gedächtnis rufen, so sind die Bilder, die du mit deinem Denken in dir weckst, darum noch längst nicht Liebe. Denken ist seiner Natur nach etwas Trennendes. Alles Wissen um Zeit und Raum, um Abschied und Leid ist ein Ergebnis des Denkens, und nur wo das Denken aufhört, kann Liebe bestehen.


love Jiddu Krishnamurti – osamotnienie

Straciła niedawno syna i nie wiedziała co począć ze sobą. Tak była zgnębiona i smutna, tyle miała czasu do zapełnienia, tak jej to wszystko ciężyło że wolałaby umrzeć. Wychowywała go starannie, rozumnie, z miłością; dała mu najlepsze wykształcenie umieszczając w świetnej szkole a potem na uniwersytecie. Nigdy go nie psuła, ale miał wszystko czego chłopak w jego wieku mógł potrzebować. Cała jej miłość skupiła się na nim, cała nadzieja i duma; on jeden był jej ukochaniem, gdyż z mężem rozstała się dawno.

love Jiddu Krishnamurti – Loneliness

Her son had recently died, and she said she did not know what to do now. She had so much time on her hands, she was so bored and weary and sorrowful that she was ready to die. She had brought him up with loving care and intelligence, and he had gone to one of the best schools and to college. She had not spoiled him, though he had had everything that was necessary. She had put her faith and hope in him, and had given him all her love; for there was no one else to share it with, she and her husband having separated long ago. Her son had died through some wrong diagnosis and operation - though, she added smilingly, the doctors said that the operation was ”successful.” Now she was left alone, and life seemed so vain and pointless. She had wept when he died, until there were no more tears, but only a dull and weary emptiness. She had had such plans for both of them, but now she was utterly lost.

love Jiddu Krishnamurti - L'esseulement

Son fils venait de mourir, et elle disait qu'elle ne savait que faire maintenant. Elle ne savait à quoi employer son temps, et elle s'ennuyait tellement qu'elle avait envie de mourir. Elle avait pris grand soin de l'éducation de son fils, elle l'avait envoyé dans les meilleures écoles et au collège. Elle ne l'avait pas gâté, mais il n'avait jamais manqué de rien. Elle avait mis tous ses espoirs en lui et elle avait reporté sur lui tout son amour, car elle n'avait plus que lui au monde, depuis qu'elle s'était séparée de son mari. Son fils était mort des suites d'une opération, bien que, ajoutait-elle avec un triste sourire, les médecins aient d'abord affirmé que l'opération avait réussi. Maintenant elle était toute seule, et la vie n'avait plus de sens pour elle. Quand son fils était mort, elle avait pleuré, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes ; alors il n'y avait plus eu qu'un grand vide en elle. Elle avait fait bien des projets pour elle et son fils, mais maintenant tout cela était irrémédiablement perdu.

love Jiddu Krishnamurti - Einsamkeit

Ihr Sohn war erst kürzlich gestorben, und sie sagte, das Leben habe nun keinen Sinn mehr für sie. Sie habe so viel übrige Zeit, empfinde solche Langeweile und sei so müde und kummerbeladen, dass sie am liebsten selbst gestorben wäre. Ihr Sohn sei ihr Ein und Alles gewesen, sie habe ihn liebevoll, sorgsam und klug erzogen, er habe die besten Schulen besucht und sei zuletzt noch im College gewesen. Obwohl ihr alles zum Leben Nötige reichlich zur Verfügung stehe, habe sie ihn nicht verwöhnt. Sie habe ihren Glauben und ihre Hoffnung auf ihn gesetzt und ihm ihre ganze Liebe geschenkt, die er mit niemand zu teilen brauchte, da sie schon seit längerer Zeit von ihrem Mann getrennt lebe. Dieser geliebte Sohn sei nun an einer Operation gestorben, die auf einer Fehldiagnose beruhte, obwohl, wie sie wehmütig lächelnd hinzufügte, die Ärzte behauptet hätten, der Eingriff sei ›erfolgreich‹ verlaufen. Jetzt war sie allein, und das Leben erschien ihr offenbar sinn- und zwecklos. Als er tot war, hatte sie so lange geweint, bis sie keine Tränen mehr hatte und nur noch eine dumpfe, müde Leere in sich fühlte. Sie hatte sich ihre gemeinsame Zukunft in den schönsten Farben ausgemalt, jetzt aber war sie ganz und gar verloren und verlassen.


love Jiddu Krishnamurti – zazdrość

Słońce oświetlało jaskrawo przeciwległy mur, a odblask był tak silny że twarze obecnych w pokoju – przez kontrast – zdawały się szare. Mała dziewczynka zbliżyła się do mnie, bez żadnej ze strony matki zachęty, usiadła bliziutko i rozglądała się szeroko otwartymi oczkami, jakby dziwiła się co takie zgromadzenie ma znaczyć. Była czyściutka, ładnie ubrana, z kwiatami we włosach. Przyglądała się wszystkim wokoło bacznie i ciekawie, bez zapamiętywania, jak to dzieci zwykły czynić. Oczki miała żywe, błyszczące ciekawością, ale niezbyt wiedziała co ma w tej chwili robić – śmiać się czy bawić, skakać czy też wykrzykiwać. Wreszcie wzięła moją rękę i zaczęła przyglądać się jej z najwyższym zainteresowaniem, a za chwilę – nie zwracając najmniejszej uwagi na zgromadzone w pokoju osoby – usadowiła się wygodnie na dywanie i usnęła z głową na moich kolanach. Główkę miała kształtną, o szlachetnych harmonijnych liniach, a cała osóbka aż pachniała schludnością.

love Jiddu Krishnamurti - Jealousy

The sun was bright on the white wall opposite, and its glare made the faces obscure. A little child, without the prompting of the mother, came and sat close by, wide-eyed and wondering what it was all about. She was freshly washed and clothed and had some flowers in her hair. She was keenly observing everything, as children do, without recording too much. Her eyes were sparkling, and she did not quite know what to do, whether to cry, to laugh or to jump; instead, she took my hand and looked at it with absorbing interest. Presently she forgot all those people in the room, relaxed and went to sleep with her head in my lap. Her head was of good shape and well balanced; she was spotlessly clean. Her future was as confused and as miserable as that of the others in the room. Her conflict and sorrow were as inevitable as that sun on the wall; for to be free of pain and misery needs supreme intelligence, and her education and the influences about her would see to it that she was denied this intelligence. Love is so rare in this world, that flame without smoke; the smoke is overpowering, all-suffocating, bringing anguish and tears. Through the smoke, the flame is rarely seen; and when the smoke becomes all-important, the flame dies. Without that flame of love, life has no meaning, it becomes dull and weary; but the flame cannot be in the darkening smoke. The two cannot exist together; the smoke must cease for the clear flame to be. The flame is not a rival of the smoke; it has no rival. The smoke is not the flame, it cannot contain the flame; nor does the smoke indicate the presence of the flame, for the flame is free of smoke.

love Jiddu Krishnamurti - La jalousie

Le mur blanc d'en face était éblouissant au soleil et son reflet donnait aux visages des tons blafards. Une petite fille, sans que sa mère le lui demandât, était venue s'asseoir tout près d'elle et regardait en se demandant ce qui se passait. Elle était propre et bien vêtue et avait piqué quelques fleurs dans ses cheveux. Elle observait tout avec une grande attention, comme font les enfants, sans retenir trop de choses. Ses yeux brillaient, et elle ne savait si elle devait pleurer, rire ou sauter ; au lieu de cela elle prit ma main et la considéra avec un grand intérêt. Puis elle oublia toutes les personnes qui étaient là dans la pièce, et s'endormit la tête sur mes genoux. Sa tête était belle et bien proportionnée ; elle ne portait pas la moindre trace de saleté. Son avenir était aussi confus et douloureux que celui de toutes les autres personnes présentes. Son conflit et sa douleur étaient aussi inévitables que le soleil sur le mur ; car pour être libre de la souffrance et de la peine il faut une intelligence suprême, et son éducation et les influences du milieu qu'elle subissait montrait que cette intelligence lui était refusée. L'amour est si rare dans ce monde, l'amour, cette flamme sans fumée ; la fumée est étouffante, suffocante ; elle tire des larmes et de l'angoisse. On voit rarement la flamme à travers la fumée ; et lorsque la fumée devient envahissante, la flamme meurt. Sans la flamme de l'amour, la vie n'a aucune signification, elle devient morne et accablante ; mais la flamme ne peut se tenir dans l'obscurité de la fumée. La flamme et la fumée ne peuvent pas exister ensemble ; la fumée doit cesser pour que la flamme soit claire. La flamme n'est pas la rivale de la fumée ; la flamme n'a pas d'en nemi. La fumée n'est pas la flamme, elle ne peut contenir la flamme ; et la fumée n'indique pas la présence de la flamme, car la flamme n'est pas liée à la fumée.

love Jiddu Krishnamurti - Eifersucht

Die weiße Wand gegenüber blendete so in der Sonne, dass die Gesichter davon ganz dunkel erschienen. Ein kleines Mädchen setzte sich ohne Zutun der Mutter vertrauensvoll zu mir und verfolgte mit großen, neugierigen Augen das Treiben der Erwachsenen. Das Kind war frischgewaschen, sauber gekleidet und trug ein paar Blüten im Haar. Nach Kinderart verfolgte das kleine Persönchen genau alles, was vorging, ohne allzu viel davon in sich aufzunehmen. Ihre Augen glänzten, sie schien nicht recht zu wissen, ob sie lachen, weinen oder davonspringen sollte. Schließlich nahm sie meine Hand und betrachtete sie eine Weile mit einem ganz versunkenen Ausdruck. Plötzlich aber waren alle Menschen um uns herum vergessen, sie sank mit geschlossenen Augen zur Seite und entschlummerte mit dem Köpfchen auf meinem Schoß. Wie hübsch und wohlgeformt dieses Kinderköpfchen war, wie makellos rein dieser ganze kleine Mensch! Und doch hatte sie vom Leben um keinen Deut weniger an Wirrsal und Elend zu erwarten als alle anderen, die hier versammelt waren. Konflikt und Bitternis waren für sie so unvermeidlich wie das grelle Sonnenlicht auf der Mauer, denn es hätte ja überlegener Einsicht bedurft, um vor Schmerz und Elend bewahrt zu bleiben. Ihre Erziehung aber und die Einflüsse ihrer Umwelt sorgten bestimmt dafür, dass ihr solche Einsicht verwehrt blieb. Die Liebe, diese Flamme ohne Rauch, ist ja ein so seltenes Geschenk in dieser Welt. Flackert sie einmal auf, so gewinnt quälender, alles erstickender Qualm alsbald wieder die Oberhand und reizt die Augen zu Tränen. Durch all den Qualm hindurch ist die Flamme selbst kaum noch zu erspähen, und wenn er allzu dicht wird, erstickt sie am Ende ganz und gar. Ohne die Flamme der Liebe verliert alles Leben seinen Sinn und verwandelt sich in ein müdes, stumpfes Dahinbrüten. Wie aber sollte die Flamme weiterbrennen, wenn ihr der schwarze Qualm die Lebensluft nimmt? Beide können nicht zugleich bestehen, der Qualm muss aufhören, damit die Flamme brennen kann. Da die Flamme der Liebe keine Rivalen kennt, setzt sie sich auch nicht gegen den Qualm zur Wehr. Der Qualm ist nicht die Flamme und kann sie nicht in sich bergen, er ist kein Beweis dafür, dass sie brennt, denn die Flamme der Liebe brennt ohne Rauch.